خوشبخت مُردن

درخواست حذف این مطلب
باور کن که چیزی به نام رنج عظیم، تاسف عظیم و یا خاطرۀ عظیم وجود ندارد. همه چیز فراموش می شود،حتی یک عشق بزرگ. این همان چیزیست که زندگی را تاسف بار و در عین حال شگفت انگیز کرده است ...

کار ... ، عشق ورزیدن و رنج بردن، همه زیستن است ، اما تا زمانی زیستن، زندگی ... است که بتوان شفاف بود و سرنوشت را پذیرفت ...

گاهی زندگی ... بیشتر از خودکشی دل و جرات می خواهد ...

در روزهای خوب اگر به زندگی اطمینان کنی زندگانی حتما به تو پاسخ می گوید ...

منتظر مردی نباش که با تو کنار بیاید. این اشتباهی است که خیلی از زن ها دچارش می شوند . تو خودت خوشبختی را پیدا کن ...

خوشبخت مُردن/ آلبر کامو